ITA 2565
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต.ดงรัก ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ตำบลดงรัก งปม.พ.ศ.2565


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต.ดงรัก ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ตำบลดงรัก งปม.พ.ศ.2565

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านที่ 4 กำหนดให้มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งล้วนแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐซึ่งได้มีการจัดทำแผนและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 และมาตรา 67 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคลากร  อบต.ดงรัก ผู้นำชุมชน  และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลดงรัก

                   ด้วยเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรจัด โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ บุคลากร  อบต.ดงรัก ผู้นำชุมชน  และประชาชนทั่วไป ตำบลดงรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อสร้างการรับรู้  สร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมต่อไป