โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การตรวจสอบพื้อนที่สาธาณประโยชน์ของหมู่บ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น.


เรื่อง     รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่สาธาณประโยชน์ของหมู่บ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก 

เรียน    นายอำเภอภูสิงห์

อ้างถึง   หนังสืออำเภอภูสิงห์  ด่วนที่สุด ที่ ศก 1718/2260  ลว.15 กรกฎาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาบันทึกการตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์                                จำนวน  1  ชุด                                                           

                   ตามหนังสือที่อ้างถึง  อำเภอภูสิงห์  แจ้ง  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน    จำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จาก              นางเฉลียว  วงศ์มา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่ามีผู้แอบอ้างความเป็นเจ้าของบริเวณที่ชาวบ้านจะทำโครงการปลูกป่า ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ  นั้น

                   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  โดยผู้รับผิดชอบงานนิติการ  ร่วมตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ร่วมกับ ปลัดอำเภอประจำตำบลดงรัก , เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยศาลา ,ศก.4 ,หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย, คณะกรรมการหมู่บ้าน,ฝ่ายปกครอง  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น.  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  ที่ดินบริเวณดังกล่าว เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะ  กรณีที่กล่าวอ้างว่ามีการแอบอ้างความเป็นเจ้าของในที่ดินบริเวณดังกล่าวนั้น  ผู้กล่าวอ้างได้รับทราบแล้ว และได้แสดงเจตนาแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกันตรวจสอบแล้วว่า  ตนไม่ครอบครอง  และขอสละเจตนาไม่ครอบครองต่อไป  ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ร่วมตรวจสอบ  และผู้ร้อง  ผู้แอบอ้างรับทราบ ถูกต้องตรงกัน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้