ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการการรับสมัครสอบคัดเลือก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

...........................................................

               ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ได้ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564ถึงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  นั้น

               อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อาศัยอำนาจตามข้อ 19 (1)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

  1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่ง  ผู้ดุแลเด็ก

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

001

นางสาวสุกัญญา  ไก่แก้ว

 

2

002

นางสาวชิดชนก  วงศ์จอม

 

3

003

นางสาววาเลนธิณี   ธรรมพร 

 

4

004

นางสาวดวงเดือน  ธรรมพร

 

5

005

นางสาวบุญวิไล  ทองประสาร

 

6

006

นางสาววรัญญา  จุลนาค

 

7

007

นางสาวละอองทิพย์  บุดทะนา

 

8

008

นางสาวลัดดา  บุญโนนแต้

 

9

009

นางสาวอรอนงค์  ธรรมพร

 

10

010

นางสาวสาวิณี  พลแก้ว

 

11

011

นางสาวณภัสชนันท์  บุญดี

 

12

012

นางสาวปิยดาวรรณ  ประถมภาส

 

13

013

นางสาวอทิตยา  สมพงษ์

 

14

014

นางสาวคณามาศ   พ่อมี

 

15

015

นางสาวจิตรอารีย์   วันคำ

 

 

              

 

 

               2.  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

วัน-เดือน-ปี/และเวลา

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

3  กุมภาพันธ์  2564

เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

 

3  กุมภาพันธ์  2564

เวลา 10.30 น. – 12.00 น.

สอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

 

3  กุมภาพันธ์  2564

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์  (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

 

 

3.  ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการสอบ  ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

3.1  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

3.2  ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบ มาเพื่อแสดงตนหากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้

3.3  ไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าสอบ หากไปถึงสถานที่สอบหลังกำหนดเวลาสอบเกินกว่า 30 นาที จะถูกตัดสิทธิ์และถือว่าไม่ได้เข้าสอบในภาคนั้น

    3.4  ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการโดยเคร่งครัด

               หากฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัตินี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติจะถือว่าเป็นผู้สอบไม่ผ่านและถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564

IMG_00014

 

                                                (ลงชื่อ)                   

                                                                 (นายทองดี  คูหา)

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีลงชื่อผู้สอบคัดเลือก ฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

ตำแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่  3   เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 09.00  -  10.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ลายมือชื่อ

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีลงชื่อผู้สอบคัดเลือกฯภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ตำแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่  3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา 10.30  - 12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ลายมือชื่อ

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีลงชื่อผู้สอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมตำแหน่ง (ภาค ค)

ตำแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 13.00น. เป็นต้นไป

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ลายมือชื่อ

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 207331 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน