ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
    รายละเอียดข่าว :

ที่  ศก  83701/ว 556                                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก                                              .                                      333  หมู่ที่  1  ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์

                                                                               จังหวัดศรีสะเกษ  33140

 

                                                                  6  ตุลาคม  2563

 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสถานที่

 

เรียน    กำนันตำบลดงรัก, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-8, ส.อบ หมู่ที่ 1-8

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ                                                       จำนวน  1  ฉบับ

                   2  รายชื่อผู้สูงอายุ                                                                  จำนวน  1  ฉบับ

                   3  รายชื่อผู้พิการ                                                                   จำนวน  1  ฉบับ                                               

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก จะดำเนินการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในวันที่  8  ตุลาคม  2563  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน นั้น

 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ และสถานที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านเพื่อแสดงหลักฐานการรับเบี้ยยังชีพ ทั้งนี้หากไม่สามารถมารับได้ในวัน เวลา ที่กำหนด ให้ผู้สูงอายุและคนพิการติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักในวันถัดไป  และไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม  2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

คำอธิบาย: IMG_00014                                                              ขอแสดงความนับถือ

 

                                                      

                     (นายทองดี  คูหา)

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม            

โทร.080 2471753

    เอกสารประกอบ : จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 207309 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน