โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นตำบลดงรัก
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

   **************************************

               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้แผนงานฝโครวการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิฐและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจนการแนะนำ ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้วุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ดังนี้

1.  ตำแหน่งรับสมัคร

                    อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จำนวน  ๒  อัตรา โดยจะต้องเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจนครบหลักสูตรก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทน เดือนละ  ๕,๐๐๐  บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

2  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ
  3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงาน
    ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
    ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

3.  หลักฐานการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร  ดังนี้

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1   ฉบับ

                    (2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ

                    (3) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ

                    (4) รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว จำนวน  1  รูป

4.  ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

                    องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จะรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่  31  สิงหาคม 2563 – 3 กันยายน ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 08-0247-1753

5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                    องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่  9  กันยายน 2563  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

6.  วิธีการคัดเลือก

    องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยการสอบสัมภาษณ์ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

สมรรถนะ

คะแนน

         การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น

๑๐๐

รวม

๑๐๐

7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

                    องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่  10    กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ให้นำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงตนในวันดังกล่าว

8.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก

                   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสัมภาษณ์มากที่สุด จำนวน 1 อันดับ จากผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด หากผู้สมัครได้คะแนนรวมเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงรักจะพิจาณาผู้ที่ได้รับเลขประจำผู้สมัครสอบก่อน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครมีจำนวนเท่ากับอัตราที่ประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วน

ตำบลดงรัก จะถือว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้

9.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

    องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่  ๑1  กันยายน ๒๕๖๓  ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก หรือทางเว็บไซต์ www.dongrak.go.th หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาทำข้อตกลงหรือสัญญาตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงรักกำหนดจะถือว่าสละสิทธิและองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักจะเรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                       ประกาศ ณ วันที่    28    เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

                                             

    เอกสารประกอบ : ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นตำบลดงรัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 129152 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน