ITA 2565
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 มี.ค. 2561    โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 129
  21 มี.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 113
  21 มี.ค. 2561    โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่กาารเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที่ 1 120
  21 มี.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7 146
  21 มี.ค. 2561    โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2 ช่วง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 4 122
  21 มี.ค. 2561    โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 92
  15 มี.ค. 2561    โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 2 ช่วง พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านกลาง หมู่ที่ 4 70
  15 มี.ค. 2561    โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแซรสะโบว หมู่ที่ 6 75
  15 มี.ค. 2561    โครงการซ่อมแซมถนนดินลุกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านไร่พัฒนา หมุ่ที่ 2 81
  15 มี.ค. 2561    โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 2 70

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 268630 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน