โอทอป สินค้าชุมชน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ขั้นตอนการดำเนินคดีผู้บริโภค      
 
 
 
   


ปลูกป่า 27 สิงหาคม 2562...

วิ่งและปั่นเพื่อสุขภาพ...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บ้านจำปานวง-บ้านโนนจำปา ตำบลดงรัก...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย(ซื้อยางพารา)...


ปลูกป่า 27 สิงหาคม 2562...

วิ่งและปั่นเพื่อสุขภาพ...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บ้านจำปานวง-บ้านโนนจำปา ตำบลดงรัก...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย(ซื้อยางพารา)...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.ดงรัก...

ตำบลโคกตาลร่วมกับตำบลดงรักร่วมกิจกรรมโคกตาล ดงรักทำดี สามัคคี ร่วมใจเก็บขยะ...

กองสวัสดิการสังคมจ่ายเบี้ยยังชีพที่บ้านนางคำ กลำเงิน เป็นผู้พิการและผู้สูงอายซึ่งไม่สามารถมารับเงินได้...

อบต.ดงรักร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประกันสังคม. ออกเยี่ยมและช่วยเหลือคนพิการนายพิเชต สีสัน อายุ42 ปีบ้านเลขที่ 17/1ม.5 ต.ดงรัก...
 
 
29 พ.ย. 2562 ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและ...
13 พ.ย. 2562 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ต.ค. 2562 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
24 ก.ย. 2562 ปลูกป่าตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ร่วมกับเขต...
27 ส.ค. 2562 ปลูกป่า 27 สิงหาคม 2562
28 ธ.ค. 2561 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562
19 ก.พ. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ท...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่กาารเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2 ช่วง บ้านคูสี่แจ หมู...
Loading...
 

 
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 86994 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน