ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 
  ช่องทางติดต่อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ปปช. ปี พ.ศ.2564 การประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2564 ของ สำนักงาน ปปช.     ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก      
 
 
 
   


การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฏรเดือดร้อนจากการสัญจรไม่สะดวกและขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ...

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด...

การตรวจสอบพื้อนที่สาธาณประโยชน์ของหมู่บ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น....

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 2563...


การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฏรเดือดร้อนจากการสัญจรไม่สะดวกและขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ...

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด...

การตรวจสอบพื้อนที่สาธาณประโยชน์ของหมู่บ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น....

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 2563...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาและกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563...

//ภาพการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงรัก พ.ศ.2563//...

งานบรรเทาสาธารณภัยแล้งเชื่อมต่อระบบประปา ม.5 ขยายไป ม.6 ...
 
 
4 ก.พ. 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแห...
3 ก.พ. 2564 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
2 ก.พ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดว...
6 ต.ค. 2563 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
17 ก.ย. 2563 พายุโซนร้อยโนอึล
11 ก.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลื...
19 ก.พ. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ท...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่กาารเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2 ช่วง บ้านคูสี่แจ หมู...
Loading...
 

 
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 178732 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน