โอทอป สินค้าชุมชน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 
  พายุโซนร้อยโนอึล     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     ประกาศประชาสัมพันธ์กรโอนเงินเลยี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลาง      
 
 
 
   


โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด...

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 2563...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาและกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563...


โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด...

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 2563...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาและกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563...

//ภาพการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงรัก พ.ศ.2563//...

งานบรรเทาสาธารณภัยแล้งเชื่อมต่อระบบประปา ม.5 ขยายไป ม.6 ...

กิจกรรม Big Claening Day ประจำเดือน เมษายน 2563...

นายอำเภอภูสิงห์ตรวจติดตามการดำเนินงาน ศพด.บ้านนาตราว และ ศพด.บ้านจำปานวง...
 
 
17 ก.ย. 2563 พายุโซนร้อยโนอึล
11 ก.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลื...
10 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์กรโอนเงินเลยี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชี...
9 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
3 ก.ย. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
28 ส.ค. 2563 ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นตำบลดงรัก
19 ก.พ. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ท...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่กาารเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2 ช่วง บ้านคูสี่แจ หมู...
Loading...
 

 
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 129136 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน