โอทอป สินค้าชุมชน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 
  การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ     การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง      
 
 
 
   


ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนการสร้างฝายสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันBIG CLEANING DAY...

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ...

งานบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แก้ไขระบบน้ำประปาบ้านแซร์สะโบว์ ม.6)...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563...


ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนการสร้างฝายสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันBIG CLEANING DAY...

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ...

งานบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แก้ไขระบบน้ำประปาบ้านแซร์สะโบว์ ม.6)...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563...

ปลูกป่า 27 สิงหาคม 2562...

วิ่งและปั่นเพื่อสุขภาพ...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บ้านจำปานวง-บ้านโนนจำปา ตำบลดงรัก...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย(ซื้อยางพารา)...
 
 
27 ม.ค. 2563 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
27 ม.ค. 2563 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์...
20 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
29 พ.ย. 2562 ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและ...
13 พ.ย. 2562 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ต.ค. 2562 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
19 ก.พ. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ท...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่กาารเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2 ช่วง บ้านคูสี่แจ หมู...
Loading...
 

 
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 93640 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน