ITA 2565
โอทอป สินค้าชุมชน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตำบลดงรัก เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565     ประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตำบลดงรัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ.2565     เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.๖๐-๐๐๑(ขยายต่อจากถนนเดิม) สายทางพญาธนเจน-บ้านนาตราว หมู่ที่ ๑ ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ      
 
 
 
   


คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนรพดับอำเภอ...

รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม -กันยายน65 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต.ดงรัก ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ตำบลดงรัก งปม.พ.ศ.2565...

คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงรัก...


คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนรพดับอำเภอ...

รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม -กันยายน65 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต.ดงรัก ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ตำบลดงรัก งปม.พ.ศ.2565...

คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงรัก...

คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงรัก...

...

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อป้องกัน ควบคุมและระงับการระบาดของโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน(lumpy Disease)...

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2564...
 
 
29 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอ...
11 เม.ย. 2565 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภา...
11 เม.ย. 2565 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอ...
23 มี.ค. 2565 รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม -ก...
7 มี.ค. 2565 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2565
24 ม.ค. 2565 คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงรัก
5 ก.ย. 2565 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...
19 ก.พ. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ท...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่กาารเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2 ช่วง บ้านคูสี่แจ หมู...
Loading...
 

 
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 310100 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน