ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก      
 
 
 
   


โครงการอบรมให้ความรู้และจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อป้องกัน ควบคุมและระงับการระบาดของโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน(lumpy Disease)...

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2564...

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฏรเดือดร้อนจากการสัญจรไม่สะดวกและขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ...

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด...


โครงการอบรมให้ความรู้และจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อป้องกัน ควบคุมและระงับการระบาดของโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน(lumpy Disease)...

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2564...

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฏรเดือดร้อนจากการสัญจรไม่สะดวกและขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ...

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด...

การตรวจสอบพื้อนที่สาธาณประโยชน์ของหมู่บ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น....

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 2563...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาและกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563...
 
 
1 ต.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและส...
1 ต.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อ...
1 ต.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูล ...
25 ส.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อ...
23 ส.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดว...
30 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเ...
19 ก.พ. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ท...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่กาารเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2 ช่วง บ้านคูสี่แจ หมู...
Loading...
 

 
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 225042 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน