โอทอป สินค้าชุมชน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 
  ## 4 ขั้นตอนการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2563 จะเปิดให้ตอบแบบสำรวจ EIT ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม https://itas.nacc.go.th     ##4 ขั้นตอนการประเมินผู้มีส่วนได้ภายใน (IIT) พ.ศ.2563 จะเปิดให้ตอบแบบสำรวจ IIT ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม https://itas.nacc.go.th     ช่องทางติดต่อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ปปช. ปี พ.ศ.2563      
 
 
 
   


//ภาพการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงรัก พ.ศ.2563//...

งานบรรเทาสาธารณภัยแล้งเชื่อมต่อระบบประปา ม.5 ขยายไป ม.6 ...

กิจกรรม Big Claening Day ประจำเดือน เมษายน 2563...

นายอำเภอภูสิงห์ตรวจติดตามการดำเนินงาน ศพด.บ้านนาตราว และ ศพด.บ้านจำปานวง...


//ภาพการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงรัก พ.ศ.2563//...

งานบรรเทาสาธารณภัยแล้งเชื่อมต่อระบบประปา ม.5 ขยายไป ม.6 ...

กิจกรรม Big Claening Day ประจำเดือน เมษายน 2563...

นายอำเภอภูสิงห์ตรวจติดตามการดำเนินงาน ศพด.บ้านนาตราว และ ศพด.บ้านจำปานวง...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2563...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2563...

ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนการสร้างฝายสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันBIG CLEANING DAY...
 
 
11 มี.ค. 2563 เผยแพร่ผลงานเรื่อง “ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใ...
27 ม.ค. 2563 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
27 ม.ค. 2563 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์...
20 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
29 พ.ย. 2562 ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลดงรัก เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและ...
13 พ.ย. 2562 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 ก.พ. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ท...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่กาารเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที...
21 มี.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7
21 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2 ช่วง บ้านคูสี่แจ หมู...
Loading...
 

 
 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 114546 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน