วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Cannon รุ่น iR 3045 N (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อถังน้ำสเตนเลส ชุดอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข 9235 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุท่อ pvc เพื่อซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. (แบบกล่อง) ตรานมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 บ้านนาตราว ประจำปีงบประมาณ 2563 ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง