วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) พร้อมติดตั้ง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง