วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นรายเดือน ความเร็วสูงสุด (Download/Upload) 150 Mbps /150 Mbps เพื่อติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ในเขตตำบลดงรักจำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืดตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ? 16 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นรายเดือน C Intemet Business ความเร็ว ๗๐/๓๕ Mbpsจำนวน ๖ เดือน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นรายเดือน C Intemet Business ความเร็ว ๗๐/๓๕ Mbpsจำนวน ๖ เดือน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ? เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้แทนเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิ
18  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้แทนเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูส
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มและกระบอกฉีดยา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง