วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านกลาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแซร์สะโบว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ในเขตที่ อบต. รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านนาตราว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง