วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางงวัน สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตราว ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ในเขตที่ อบต. รับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจำปานวง ไตรมาส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ ไตรมาส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนและสารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนและสารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 นาตราว องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง