วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Cannon รุ่น iR 3045 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง) บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตราว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ตัดหญ้าสนามฟุตบอล ปรับพื้นที่สนามฟุตบอล, ตีเส้นสนามฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล เป็นต้น ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลดงรัก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา (สำหรับนักกีฬาฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง และฟุตบอลยุวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลดงรัก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลดงรัก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจำปานวง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง