วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข 9235 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนและสารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแซรสะโบว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านกลาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตราว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง