วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปานวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจำปานวง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 4 บ้านคูสี่แจ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 -29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านนาตราว ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นรายเดือน C Intemet Business ความเร็ว ๗๐/๓๕ Mbps เดือนละ ๒,๖๗๕ บาท จำนวน ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ? เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อ แบบแถวชนิดมีพนักพิง และ เก้าอี้ชนิดมีพนักพิงและที่เท้าแขน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บบ 5658 ศรีสะเกษ หมายเลขครุภัณฑ์ ดร.004-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง