วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแซร์สะโบว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งผนังกั้นห้องพร้อมประตูอลูมิเนียมแบบบานเลื่อน 2 บาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาตราว หมู่ที่ 1 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งผนังกั้นห้องพร้อมประตูอลูมิเนียมแบบบานเลื่อน 2 บาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู๋ที่ 4 บ้านคูสี่แจ ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง