วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านนาตราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลดงรัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นรายเดือน C Intemet Business ความเร็ว 70/35 Mbps จำนวน 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ? วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง