วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืดตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563? 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี. (แบบกล่อง) ตรานมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563? 30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นรายเดือน ความเร็วสูงสุด (Download/Upload) 150 Mbps /150 Mbps เดือนละ 525 บาท ซึ่งเป็นรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ในเขตตำบลดงรักจำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจ
1  ต.ค. 2563
จ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นรายเดือน C Intemet Business ความเร็ว 70/35 Mbps จำนวน 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ? เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านนาตราว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 บ้านคูสี่แจ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) พร้อมติดตั้ง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง