วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก หมู่ 1 บ้านนาตราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจำปานวงระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ? 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 บ้านคูสี่แจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาตราว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง