วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
ซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงเหลี่ยม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านนาตราว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ อบต.ดงรัก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจำปานวง งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 บ้านคูสี่แจ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านนาตราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Cannon รุ่น iR 3045 N (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Cannon รุ่น iR 3045 N (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง