วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. (แบบกล่อง) ตรานมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 บ้านนาตราว ประจำปีงบประมาณ 2563 ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านจำปานวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยคลื่นอินฟราเรดแบบไม่สัมผัสผิวกายชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง