วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี. (แบบกล่อง) ตรานมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ? 15 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้และจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อป้องกัน ควบคุมและระงับการระบาดของโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกินLumpy Disease) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 บ้านคูสี่แจ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจำปานวง ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564-30 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านนาตราว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง