ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายพงษ์พิชญ์  ประเสริฐสุด  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  
   
  นางปิยะรัตน์  พุดจีบ  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  
 -ว่าง-    -ว่าง-   นายธนชัย  มณีโชติ  
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
นางนภาพร  ไกรเล็ก  นางชุติยารัตน์  มณีโชติ    

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 216147 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน