ITA 2565
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

                   องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ   เดิมอยู่ในเขตการปกครองของ  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และได้แยกจัดตั้งอำเภอใหม่อยู่เขตการปกครองของอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 เป็นต้นมา และยกฐานะเป็นสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  เมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน  2543 จนถึงปัจจุบัน

 1. การตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก 

     องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เป็นตำบลที่ติดชายแดนกับเทศเพื่อบ้าน  ประเทศไทย – กัมพูชา  ตามเทือกเขาพนมดงรัก เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบรุ่ม มีลักษณะของชุมชนและวิถีในการดำเนินชีวิตแบบสังคมชนบท อดีตถึงปัจจุบันอยู่ห่างใกล้ความเจริญ และวัฒนธรรมขบธรรมประเพณี ต่างๆ ได้ยึดถือมาจากชุมชนท้องถิ่นเขรมเป็นส่วนใหญ่  มีพื้นที่และอาณาเขตที่กว้างขวาง  มีความอุดมสมบูรณ์  มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยเฉพาะ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำทางธรรมชาติ เขื่อนห้วยศาลา แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

       ชุมชนเก่าแก่และดั้งเดิมของตำบลดงรักตั้งอยู่ ณ บริเวณบ้านนาตราว หมู่ที่ 1 เดิมเป็นหมู่บ้านเกิดขึ้นเมื่อประมาณราว 90 ปีก่อน  คือ บ้านนาตราว  ความหมายของชื่อเดิมเรียกว่า  บ้านแซร์ตราว ซึ่งแปรตามรากศัพท์ภาษาเขมรแปรว่า  “บ้านนาเผือก   ประชาชน ได้อพยพเข้ามาครั้งแรกเป็นชาวเขมรจากท้องถิ่นที่ใกล้เคียง และเขมรที่พลัดถิ่นได้มาตั้งถิ่นฐาน ภาษาที่ใช้เดิม คือ ภาษาเขมร ในปัจจุบันมีทั้งภาษาอีสาน ส่วย เย้ย  แต่เดิมชาวบ้านที่ผลัดถิ่นหรือเรียกว่า ไทยเขมร ไม่มีนามสกุลใช้ ทางราชการจึงตั้งให้นามสกุล ธรรมพร และภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่า เขมรภูเขา นั้นเอง  ลักษณะชุมชนและวิธีในการดำเนินชีวิตแบบครอบครัวเกษตรกรรม  โดยทำนาและทำไร่เป็นหลัก  มีการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มเป็นก้อน  อยู่กันด้วยความผูกพันแบบเครือญาติ    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๒ ทหารกองกำลังสุรนารี ได้เข้ามาจัดสรรปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมใหม่ ตามชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้ชาวบ้านในตำบลดงรักมีที่ดินทำการเกษตร ครอบครัวละจำนวน ๑๔ ไร่ ที่ดินที่อยู่อาศัย ครอบครัวละจำนวน  ๑ ไร่   โดยปลูกสร้างที่พักอาศัยไปตามส่วนต่าง ๆ กลุ่มหมู่บ้าน  ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเชื้อสายเดียวกันภายในครอบครัว  มีความผูกพันทางสายเลือดอย่างเหนียวแน่น  รวมทั้งความสัมพันธ์ในหมู่บ้านเดียวกันที่เปรียบเสมือนพี่น้อง ให้ความเคารพผู้อาวุโสเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  ที่ยึดถือสืบทอดมายาวนาน  จนถึงปัจจุบัน

 1. ความสำคัญของชุมชนของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก 

     จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  จำนวนพื้นที่ประมาณ ๒๑๖ ตารางกิโลเมตร  มีบทบาทที่สำคัญต่ออำเภอภูสิงห์   อ.ขุขันธ์   อ.ขุนหาญ และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัด  ในด้านการให้บริการเป็นแหล่งต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เป็นพื้นป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ และอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยศาลา เป็นต้นทุนการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อกักเก็บน้ำไว้และป้องกันน้ำท่วม กล่าวคือ ประโยชน์นำน้ำไปใช้ในการเกษตรกรรม ในพื้นที่       อ.ภูสิงห์ อ.ขุขันธ์  อ.ขุนหาญ  ในการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชทางเศรษฐกิจ เช่น ยาพารา มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว เป็นต้น

3) ทิศทางการขยายตัวของชุมชนพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก 

ปัจจุบันทิศทางการขยายตัวชุมชนของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทางกายภาพที่ตั้งถิ่นฐานเดิมเป็นที่ราบสูงสลับเทือกภูเขาและที่ราบลุ่ม จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะพบว่า ชุมชนแต่ละหมู่บ้านตั้งอยู่ริมถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๔๑ สายไพรพัฒนา – โคกตาล โดยมีสถานที่ราชการเป็นจุดศูนย์กลางหลักของชุมชน และล้อมรอบที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่ม โดยมีพื้นที่ทางทิศใต้สุดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  และทางทิศเหนือ จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เช่น เขื่อน ฝายน้ำล้นที่น้ำไหลลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก

และจากการสำรวจวิเคราะห์จะพบว่า แนวโน้มทิศทางการขยายตัวชุมชนของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  จากจุดศูนย์กลางของชุมตามริมถนนสายหลัก และถนนสายรองทางทิศใต้ของชุมชนที่เข้าพื้นที่เกษตรกรรม   และคาดการณ์ว่าในอนาคตมีแนวโน้มว่า ชุมชนจะขยายตัวไปตั้งที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทำสวนยาพารา เพราะเป็นพื้นทางเศรษฐกิจของตำบล ในปัจจุบัน

4) ประชากร ปัจจุบันประชากรในพื้นที่ตำบลดงรัก มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชน   อัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรและพื้นที่สำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  และการย้ายมาจากพื้นที่ตำบลใกล้เคียงและพื้นที่ภายนอกอำเภอ เข้ามาในพื้นที่ของตำบลดงรัก การย้ายเข้ามาทำการเกษตรสวนยาพาราในวัยแรงงานเดินทางไปทำงานยังต่างถิ่นส่วนประชากรในวัยเด็กจะเป็นการอพยพติดตามพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  ตำบลดงรัก ตำบลดงรัก มีประชากรทั้งสิ้น 6,087 คน แยกเป็น ชาย  3,107 คน  หญิง 2,980 คน   มีจำนวนครัวเรือน  1,966  ครัวเรือน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง  15-59 ปี เป็นประชากรชายมากกว่าประชากรหญิง

     1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

                ตำบลดงรัก มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก  มีที่ราบลุ่มที่ใช้ทำนาข้าวเป็นส่วนน้อย

     1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ตำบลดงรัก  มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย   15    องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม อากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย  39  องศาเซลเซียส

ฤดูฝน   ฝนเริ่มตกในช่วงเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน มักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม-           สิงหาคม ปริมาณน้ำฝนตลอดปี   20 - 60   มิลลิเมตร

    1.4  ลักษณะของดิน

ตำบลดงรัก  มีสภาพลักษณะของดิน  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  และมีลักษณะดินเป็นกรวดลูกรังในบางพื้นที่ เนื่องจากตำบลดงรักมีลักษณะเป็นภูเขา

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง  ด้านการเมือง/การปกครอง ตำบลดงรัก  แบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อผู้นำ

1

บ้านนาตราว

นายพุทธพร  ธรรมพร

2

บ้านไร่พัฒนา

นายกำพล    ธรรมพร

3

บ้านจำปานวง

นางเฉลียว    วงศ์มา

4

บ้านคูสี่แจ

นายประวิทย์  จันเพ็ช

5

บ้านกลาง

นายวิชัย  ราศี

6

บ้านแซรสะโบว

นายเสมือน  แอมโอด

7

บ้านโนนจำปา

นางสังวาล  คัมภีร์

8

บ้านสันติสุข

นายโทน  สานทอง

 

          2.2 การเลือกตั้ง  ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร (ทั้งหมด)

ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมายเหตุ

1

บ้านนาตราว

803

594

 

2

บ้านไร่พัฒนา

707

499

 

3

บ้านจำปานวง

691

496

 

4

บ้านคูสี่แจ

742

546

 

5

บ้านกลาง

1,069

776

 

6

บ้านแซรสะโบว

833

588

 

7

บ้านโนนจำปา

817

605

 

8

บ้านสันติสุข

425

322

 

รวม

6,087

4,426

 

 

3.  ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรของตำบลดงรัก มีประชากรทั้งสิ้น  6,087  คน  แยกเป็นประชากรชาย 3,107  คน  ประชากรหญิง  2,980 คน   จำนวนครัวเรือน มีทั้งหมด  1,966 ครัวเรือน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

บ้านนาตราว

427

376

803

321

 • ข้อมูลประชากร

และจำนวนครัวเรือน ได้มาจากทะเบียนราษฎร์ อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ ณ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

2

บ้านไร่พัฒนา

362

345

707

260

3

บ้านจำปานวง

339

352

691

222

4

บ้านคูสี่แจ

365

377

742

210

5

บ้านกลาง

530

539

1,069

315

6

บ้านแซรสะโบว

432

401

833

260

7

บ้านโนนจำปา

422

395

817

229

8

บ้านสันติสุข

230

195

425

149

รวม

3,107

2,980

6,087

1,966

 

 

 

 

 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำนวนประชากรของตำบลดงรัก แยกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้

ลำดับที่

ช่วงอายุ

จำนวนประชากร (คน)

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

843

795

1,638

-ข้อมูลจากทะเบียนราษฎ์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

2

ประชาชน (อายุ 18-60 ปี)

2,001

1,857

3,858

3

ประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี)

265

326

591

รวม

3,109

2,978

6,087

 

4. สภาพทางสังคม

        4.1 การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน 3  แห่ง และมีศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง ดังนี้

(1)   โรงเรียนบ้านนาตราว               ตั้งอยู่ที่  บ้านนาตราว (ม.1)   

(2)   โรงเรียนบ้านจำปานวง             ตั้งอยู่ที่  บ้านจำปานวง (ม.3)

(3)   โรงเรียนบ้านแซรสะโบว            ตั้งอยู่ที่  บ้านแซรสะโบว (ม.6)

- ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลดงรัก        ตั้งอยู่ที่  ด้านหลังที่ทำการ อบต.ดงรัก (ม.1)

ในส่วนของการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2549 จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจำปานวง   ตั้งอยู่ที่ บ้านจำปานวง (ม.3) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมศาสนา ตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ นร 0107/ว 20522  ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2551 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่ 1 มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ทั้งหมด คือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจำปานวง   ตั้งอยู่ที่ บ้านจำปานวง (ม.3) และถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ ตั้งอยู่ บ้านคูสี่แจ (ม.4) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตราว ตั้งอยู่ บ้านนาตราว (ม.1)

- จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตราว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดจำปานวง ของตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี) ดังนี้

 

 

 

 

ที่

ชื่อสถานศึกษา

ระดับก่อนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

โรงเรียนบ้านนาตราว

-

-

34

29

64

74

24

30

255

2

โรงเรียนบ้านจำปานวง

-

-

22

20

68

80

-

-

190

3

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว

-

-

39

35

102

119

36

37

368

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านตราว หมู่ที่ 1

25

22

-

-

-

-

-

-

47

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 4

22

18

-

-

-

-

-

-

40

6

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจำปานวง หมู่ที่ 3

9

14

-

-

-

-

-

-

23

รวม

56

54

95

84

234

273

60

67

923

    โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง

                   - โรงเรียนบ้านจำปานวง หมู่ที่ 3

                   1.2 โรงเรียนขยายโอกาสกระทรวงศึกษาธิการ 2 แห่ง

                   - โรงเรียนบ้านนาตราว หมู่ที่ 1

                   - โรงเรียนบ้านแซร์สะโบว หมู่ที่ 6

                   1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตราว

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ

                   - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจำปานวง

                   1.4 อื่นๆ

                   - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล                     1 ศูนย์

                   - ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (กศน.)                                         1 แห่ง

 

4.2 สาธารณสุข

4.2.1 ตำบลดงรักมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

นาตราว  ตั้งอยู่ที่ บ้านนาตราว (ม.1) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซร์สเบาว์  ตั้งอยู่ที่ บ้านแซรสะโบว (ม.6)

                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตราว  หมู่ที่ 1                             1   แห่ง

                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซร์สเบาว์  หมู่ที่ 6                           1   แห่ง

                   และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานขฃชุมชน (ศสมช.)   8  แห่ง ไว้ให้บริการกับประชาชนในตำบลทั้ง 8 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. ศสมช.บ้านนาตราว                      6. ศสมช.บ้านแซร์สะโบว
 2. ศสมช.บ้านไร่พัฒนา                      7. ศสมช.บ้านโนนจำปา
 3. ศสมช.บ้านจำปานวง                     8. ศสมช.บ้านสันติสุข
 4. ศสมช.บ้านคูสี่แจ     
 5. ศสมช.บ้านกลาง     

4.2.2 อัตราการมีและการใช้ส้มราดน้ำ ร้อยละ 100

    4.3  อาชญากรรม

             องค์การบริหารส่วนตำบลดงรักไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้   

     4.4  ยาเสพติด

              ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูสิงห์ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงรักที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงรักสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรักก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

     4.5  การสังคมสงเคราะห์

การสังคมสังเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เป็นการดำเนินงานให้เกิดการบริการที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ได้มีโอกาสพบสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิภาพในชีวิตอย่างเพียงพอ เป็นการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาระยะยาวและมุ่งส่งเสริมให้บุคคล/กลุ่มบุคคล ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในตำบลดงรักมีผู้ที่ต้องได้รับการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

 1. ผู้สูงอายุ                               593    คน
 2. ผู้พิการ                                 228    คน
 3. ผู้ป่วยเอดส์                                7    คน

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน

   5.1 การคมนาคมขนส่ง

        มีเส้นทางคมนาคมหลักลักษณะต่างๆภายในตำบล  ดังนี้

          1.ถนน

          -   ถนนสายหลัก  สายทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2341  จำนวน  1   สาย

          -   ถนนสายรองภายในตำบล  จำนวน  30  สาย     รวมจำนวน       110     กิโลเมตร

          -   ถนนลูกรัง                                           จำนวน           70.40   กิโลเมตร

          -   ถนนหินคลุก                                        จำนวน           19.90   กิโลเมตร

          -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                            จำนวน           10.60   กิโลเมตร

          -   ถนนดิน                                             จำนวน           9.10    กิโลเมตร

          2. การโทรคมนาคม

          -   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                จำนวน           7        แห่ง

          -  ชุมสายเสาโทรศัพท์ มือถือ                          จำนวน           3        แห่ง

          -  ห่อกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                      จำนวน           8        แห่ง

      5.2 การไฟฟ้า 

ตำบลดงรัก เป็นตำบลที่มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ครัวเรือนที่ออกไปสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ทำการเกษตร เช่น นา สวน ทำให้ขาดไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและไฟฟ้าภาคการเกษตร 

                   -   ปัจจุบันมีไฟฟ้าให้บริการครบทั้ง                    จำนวน            8        หมู่บ้าน

-   ดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ                             จำนวน           190     จุด

                    -   ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                           จำนวน           5        แห่ง

  5.3 การประปา

               ประชาชนในตำบลดงรัก ได้รับการบริการด้านการประปาจากการกิจการประปาของหมู่บ้าน ซึ่งเป็น

ระบบน้ำประปาแบบบาดาล  จำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด

(ครัวเรือน)

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา

(ครัวเรือน)

หมายเหตุ

1

บ้านนาตราว

321

321

ระบบประปาผิวดิน  ขนาดใหญ่บ้านนาตราว หมู่ที่ 1

2

บ้านไร่พัฒนา

260

260

ระบบประปาผิวดิน   ขนาดใหญ่บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 2

3

บ้านจำปานวง

222

222

ใช้ประปาหมู่ที่ 7

 

4

บ้านคูสี่แจ

210

-

ยังไม่มีประปาใช้

 

5

บ้านกลาง

315

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 310091 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน