ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายคำเปี่ยง  แสวงวงศ์  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  
   
  นายธนันชัย  สมานทอง  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  
   
  นายชุม  ธรรมพร  
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  
นายพิชัย  ธรรมพร นายบุญดี  กิ่งจันทร์มนต์ นายสุนทร  สิงห์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(ว่าง) นายหัน  ยาเคน นายวิชัย  นามวิชา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นางบัวลา  ราศี นายทองดี  ครองเมือง นายสงวน  บุญร่วม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายโฉม  ดินงาม นายนิคม  จันดาชาติ    นางสาวภัคณันท์  แสงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 216179 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน