ITA 2565
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติ     สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และรวมถึงกฎหมายอื่นของ อบต. โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหาร    ส่วนตำบลดงรัก  มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการ               ของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และภัยคุกคาม ในการดำเนินการตาม    ภารกิจหลัก และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  โดยกำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจ              ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ       แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ      ให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. 2542  ดังนี้

 

             5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                   (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  (มาตรา 67(1))

                   (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  (มาตรา 68(1))

                   (3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  (มาตรา 68(2))

                   (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา 68(3))

                   (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  (มาตรา 16(4))

                   (6) การสาธารณูปการ  (มาตรา 16(5))

             5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                   (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา  67(6))

                   (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา 67(3))

                   (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ     (มาตรา 68(4))

                   (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส     (มาตรา 16(10)

                   (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (มาตรา  16(2))

                   (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))

                   (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา 16(19))

             5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 67(4))

                   (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68(8))

                   (3) การผังเมือง   (มาตรา 68(13))

                   (4) จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา 16(3))

                   (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))

                   (6) การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16(28))

             5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมกางลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   (มาตรา 68(6))

                   (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์    (มาตรา 68(5))

                   (3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา 68(7))

                   (4) ให้มีตลาด    (มาตรา 68(10))

                   (5) การท่องเที่ยว    (มาตรา 68(12))

                   (6) กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์    (มาตรา 68(11))

                   (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ   (มาตรา 16(6))

                   (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน    (มาตรา 16(7))

             5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   (1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))

                   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล                               ฝอยและสิ่งปฎิกูล  (มาตรา 67(2))

                   (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  (มาตรา 17(12))

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                    (1) บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี                             ของท้องถิ่น(มาตรา 67(8))

                   (2) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา 67(5))

                   (3) การจัดการศึกษา   (มาตรา 16(9))

                   (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา                             17(18))

             5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   (1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))

                   (2)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือ                                   บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))

                   (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))

                   (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน                       ท้องถิ่น (มาตรา 17(3))

                   (5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง                               ส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(16))

          ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล   สามารถจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร  ได้ถือปฏิบัติโดยยึดถือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารเป็นสำคัญ

          หมายเหตุ มาตรา 67,68  หมายถึง  มาตราในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546

 

          มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง มาตราในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 310098 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน