ITA 2565
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 สาส์นจากนายก อบต.

คำแถลงนโยบาย

ของ นายนิตติกร  ธรรมพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

สมัยแรก   ประจำปี    2565

วันที่  10  มกราคม   2565   เวลา   09.00  น.

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

                   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  ข้าพเจ้า นายนิตติกร  ธรรมพร  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

                   อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

                   กระผม นายนิตติกร  ธรรมพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักสามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน ได้แก่

 1. นโยบายเร่งด่วน
 2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 3. นโยบายการศึกษา และกีฬา
 4. นโยบายการการส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
 5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
 7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน  ดังนี้

 1.  นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-19  โรคลัมปีสกิน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันในเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

 

 1. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงรักเป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณการศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

 1. นโยบายการส่งเสริม ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และอนุรักษ์วัฒธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้

 1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน

 1. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ

 1. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และการร้องเรียน ร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

          กระผม  นายนิตติกร  ธรรมพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปีนับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงรักให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                                   นิตติกร  ธรรมพร

                               นายนิตติกร   ธรรมพร)

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก

วันที่   ๑0  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2565

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 310089 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน