ITA 2565
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.dongrak.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

 

                                                                                               ประวัติความเป็นมา

    ตำบลดงรักเดิมขึ้นอยู่กับตำบลโคกตาล อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อประมาณ 2517  ขึ้นต่ออำเภอภูสิงห์ ปี พ.ศ.2534 ยกฐานะเป็นสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2543 จนถึงปัจจุบัน 

  1. ที่ตั้งและอาณาเขต

  ตำบลดงรัก  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ห่างไกล จากอำเภอภูสิงห์  18  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 99  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเพื่อนบ้าน   ดังนี้

         ทิศเหนือ        ติดต่อ ตำบลโคกตาล  และตำบลห้วยตึ๊กชู  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

         ทิศใต้           ติดต่อ เขตประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา

         ทิศตะวันออก   ติดต่อ เขตประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา

         ทิศตะวันตก    ติดต่อ ตำบลไพรพัฒนา  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

          สถานที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก  ตั้งอยู่เลขที่  333  บ้านนาตราว  หมู่ที่ 1  ตำบลดงรัก

อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

          2.   พื้นที่ 

ตำบลดงรัก   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   216 ตารางกิโลเมตร   โดยแบ่งเป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

          -  พื้นที่ป่าไม้                        270,413  ไร่

          -  พื้นที่การเกษตร                  17,716  ไร่

          -  พื้นที่อยู่อาศัย                       1, 825  ไร่

          3.   ภูมิประเทศ 

                ตำบลดงรัก มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก  มีที่ราบลุ่มที่ใช้ทำนาข้าวเป็นส่วนน้อย

4.    ภูมิอากาศ

ตำบลดงรัก  มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย   15    องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม อากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย  39  องศาเซลเซียส

ฤดูฝน   ฝนเริ่มตกในช่วงเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน มักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม-           สิงหาคม ปริมาณน้ำฝนตลอดปี   20 - 60   มิลลิเมตร

5.   จำนวนหมู่บ้าน และการปกครอง

ตำบลดงรัก  แบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน คือ

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อผู้นำ

1

บ้านนาตราว

นายพุทธพร  ธรรมพร กำนันตำบลดงรัก

2

บ้านไร่พัฒนา

นายกำพล    ธรรมพร

3

บ้านจำปานวง

นางเฉลี่ยว  วงศ์มา

4

บ้านคูสี่แจ

นายอ่ำ  ธนู

5

บ้านกลาง

นางจิณณพัต  โกศล

6

บ้านแซรสะโบว

นายเสมือน  แอมโอด

7

บ้านโนนจำปา

นายสุพจน์  ราชวงศ์

8

บ้านสันติสุข

นายโทน  สานทอง

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 310082 คน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน